Søsterloge nr. 63 Fru Inge
Medlem af Odd Fellow Ordenen
Medlem af Fru Inge
Medlem af Fru Inge
I det følgende afsnit om medlemskab af Fru Inge kan du læse mere om optagelse som medlem i vor søsterloge. Du kan finde oplysninger om, hvem Fru Inge er, og hvad vi står for.

Hvad betyder det at blive medlem af søsterloge nr. 63 Fru Inge, at blive en del af vort fælleskab og hermed også medlem at et landsdækkende og internationalt fællesskab?

I de foregående afsnit har vi fortalt om Fru Inges historie, arbejde og formål, og vi har fortalt, hvordan en logeaften i Fru Inge forløber.

Hvis dette har bragt din interesse tættere på et medlemskab i Fru Inge, skal du også vide lidt om logens organisation, og hvad det koster at være medlem. 

Logen ledes af 5 embedsmænd, der vælges af logens søstre, og denne embedsmandsgruppe forestår ledelsen i en 2-årig periode. Det fulde ansvar påhviler logens Overmester. Herudover vælges Undermester, Sekretær, Kasserer og Skatmester. Hertil kommer de forskellige udvalg, som skal bistå embedsmændene i udførelsen af deres opgaver. Også disse udvalg fungerer i en 2-årig periode.

Kontingentet for et medlemskab i Fru Inge pr. 1. januar 2016 
udgør 610.00 kr. pr. kvartal. 

Endvidere betales et gebyr på 500 kr. for optagelse i logen og senere betales 500 kr. for tildeling af hver af Ordenens såkaldte grader, der erhverves i de første par år af medlemskabet. Hertil kommer betaling for det traktement, der serveres efter hvert logemøde.

Det praktiske arbejde omkring logens etiske indhold og drift tilrettelægges på logemøderne og forvaltes i forskellige formålsbestemte udvalg – i samspil med logens ledende embedsmænd. Herunder også det udadvendte humanitære arbejde, som hver enkelt loge selv fastlægger ud fra muligheder og behov.

Endvidere vil der være udgifter til deltagelse i forskellige arrangementer og udflugter, besøg i andre loger og det humanitære arbejde. Endelig skal man anskaffe den påkrævede ordensdragt, men den kan til gengæld også anvendes i mange år. 

Hvad er formålet med en søsterloges arbejde?

Alle landets loger arbejder ud fra Odd Fellow Ordenens formålsparagraf:

”At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.”

Disse gamle læresætninger viser tydeligt, at Ordenen har et humanitært formål. Men Odd Fellow Ordenen er ikke en humanitær organisation, som dem vi kender fra vor dagligdag.

Ordenen adskiller sig ved at være en etisk organisation med et humanitært sigte, for de første linjer i formålet viser ligeså tydeligt, at det enkelte ordensmedlem skal tilstræbe at udvikle sig som menneske og derigennem blive bedre til også at hjælpe andre.

Den etiske udvikling er altså en grundsten i logernes arbejde. Odd Fellow Ordenens etik er læren om menneskelighed, og hvad der fremmer det bedste i et menneske.
Ordenens motto er ordene 
venskab, kærlighed og sandhed, og disse begreber indgår som en vigtig del af alt Ordensarbejde og ethvert logemøde. Vi arbejder ud fra en række ritualer, som gennem forskellige emner og fremstillinger påvirker søstrene med det formål, at få os til at efterleve begreberne i vor hverdag - både som ordensmedlem såvel som i vor dagligdag uden for logens mure.

I Odd Fellow Ordenen har vi således to formål at arbejde efter, nemlig det etiske eller ”indadvendte”, som vi også kalder det, fordi det retter sig indad mod en loges medlemmer samt det ”udadvendte”, som er vort humanitære arbejde, der ydes over for andre mennesker.

Disse formål indgår derfor også i Fru Inges arbejde og vore logemøder. Det er meget vigtigt, at alle logens søstre helhjertet arbejder for de samme mål – både som menneske og som en del af en loge. Kun gennem fællesskab og forenede kræfter kan vi gøre en forskel og dermed også hjælpe de mange i vort samfund, som har behov for lidt ekstra omsorg.

Der er mange gode grunde til at være Odd Fellow. Her oplever man en samhørighed, som ikke kendes ret mange andre steder. Og følgende udsagn siger meget om, hvad det betyder for os og har givet os at være Odd Fellow søster:

  • At træde ind i et fællesskab med etiske og humanitære idealer
  • At tage del i og bidrage til sammenhold og tryghed
  • At få ny inspiration gennem samværet med andre med samme indstilling
  • At kunne udvikle sig menneskeligt og bidrage til andres gode udvikling
  • At få et netværk, som er unikt
ForsideOm Fru IngeBliv medlemEmbedsmændAktiviteterFru Inges udadvendte arbejdeDonationerLinksKontakt os